A A A
SmodBIP

Przyjmowanie i załatwianie spraw

1. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie a w przypadku jego nieobecności osoby przez niego wyznaczone przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 8:30 – 9:30 i środy w godzinach od 14:30- 15:30.
2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu w budynku Powiatowej Stacji oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji.
3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie (pocztą na adres korespondencyjny
ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew); pocztą elektroniczną (sekretariat@psse-pleszew.pl), jak również ustnie do protokołu w Sekretariacie Dyrektora PSSE ,ul. Poznańska 30, w godzinach urzędowania 7:30 – 15:00.
4. Skargi i wnioski muszą zawierać:
- Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.
- Adres wnoszącego.
UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
5. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Powiatowej Stacji.
6. Dyrektor Powiatowej Stacji, po zakwalifikowaniu wpływającego pisma jako skargi lub wniosku, przekazuje je kierownikowi komórki organizacyjnej lub pracownikowi na samodzielnym stanowisku pracy do rozpatrzenia i merytorycznego załatwienia sprawy.
7. Pracownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny za rozpatrzenie skargi lub wniosku przekazuje, podpisaną przez Dyrektora Powiatowej Stacji, odpowiedź na skargę lub wniosek do sekretariatu celem jej wysłania oraz kopię odpowiedzi do wyznaczonej przez Dyrektora Powiatowej Stacji komórki organizacyjnej.
8. Szczegółowy tryb postępowania przy rejestrowaniu i załatwianiu skarg i wniosków określa odrębna procedura.
9. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.Opublikował: Michał Stempniewicz
Publikacja dnia: 29.10.2020
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 27.04.2019
Dokument oglądany razy: 583