A A A
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych. Każda osoba ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
uprzejmie informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 30.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować można się w następujący sposób:
a. listownie - pod adresem: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 30 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
b. mailowo - pisząc na adres : iodo@psse-pleszew.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań PSSE w Pleszewie.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada następujące prawa:
a. wglądu do swoich danych,
b. zmiany swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia,
c. wycofania zgody na przetwarzanie danych lub jej ograniczenia,
d. przeniesienia danych do innego administratora danych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez PSSE w Pleszewie zadań przewidzianych w ustawach.Opublikował: Michał Stempniewicz
Publikacja dnia: 29.10.2020
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 27.04.2019
Dokument oglądany razy: 668