A A A
SmodBIP

BIULETYN

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące udostępnianie informacji publicznych.

Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?
Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.
W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011121198&type=3 Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:
• stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z adresami do stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej,
• strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.
Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:
1. organy władzy publicznej,
2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
5. podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
6. podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
7. podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
8. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
9. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
10. podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie
11. konkurencji i konsumentów,
12. związki zawodowe i ich organizacje,
13. partie polityczne,
14. inne podmioty wykonujące zadania publiczne.
Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.
Strona podmiotowa Biuletynu informacji Publicznej powinna być zarejestrowana na stronie głównej BIP www.bip.gov.pl.
Instrukcja dodawania podmiotu do strony głównej BIP (rejestracji) jest dostępna pod linkiem http://mc.bip.gov.pl/dostep-do-informacji-publicznej/podrecznik-redaktora-strony-podmiotowej-biuletynu-informacji-publicznej.html
Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:
• swój status prawny lub formę prawną,
• przedmiot działania i kompetencje,
• organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
• majątek, którym dysponuje,
• tryb działania,
• sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
• informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Reasumując - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.
Strony Biuletynu Informacji Publicznej powinny:
• spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych do pobrania
• winny być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP.
Treści zgromadzone na stronach BIP:
• są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości;
• nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.
Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

Co to jest informacja publiczna?


Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
Udostępnianie informacji publicznych następuje miedzy innymi w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w urzędowym publikatorze teleinformatycznym o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.
Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:
1. oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
2. podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
3. dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
4. oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia.
(Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
Sposób uzyskania informacji


Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pleszewie.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, powiadomienie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nastąpi w ciągu 2 miesięcy.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie może odmówić udzielenia informacji niejawnych, określonych w ustawie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub innych ustawowo chronionych.
Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do-udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od-sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
I. Wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie nie jest zobowiązane do publikowania informacji publicznej w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, stąd też w Biuletynie Informacji Publicznej nie podaje się wykazu informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania.


II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej


1. Podmioty pozyskujące informację publiczną od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie w celu ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:
o zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
o dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
o informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
o wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie.
2. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie lub została udostępniona na wniosek.
3. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie.
4. W przypadku, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej albo gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie wskazuje ewentualne warunki udostępnienia informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania i przekazuje je wnioskodawcy w formie oferty.


III. Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej


Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
• Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
• Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w-nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
• Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.


IV. Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty


1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), z-tym że:
o odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
o uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie uzyskało dany utwór.
3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1302.), z tym że:
o przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
o skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na-skargę.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej :
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji PublicznejOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 27.04.2019
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 27.04.2019
Dokument oglądany razy: 877